Thimon Andros Consulting
je poradenská společnost poskytující služby s vysokou přidanou hodnotou v oblasti HR Specialized Services.
envelope

AKTUALITY


Hledáme kandidáty do top IT společností: 

• Business Unit Manager
• Division Manager
• Sales Director
• Contract manager
• BDM | KAM

Segmenty:
energetika | Státní SPRÁVA |  finance | průmysl | Farmacie

Právo a soukromí

Podmínky a právní omezení používání internetové prezentace společnosti

1. Obecná ustanovení

Thimon Andros Consulting (dále ThAC) vydává podmínky a právní omezení používání internetové prezentace na registrované adrese www.thac.cz. Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo již užívají internetové stránky (dále jen uživatelé).

Provozování internetových stránek je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon).

2. Používání internetových stránek

Užívat stránky registrované společností ThAC jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze ThAC.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na stránkách vycházejí s informací, které poskytuje ThAC, jejichž účelem je informovat zejména o aktivitách společnosti, nabídce produktů a služeb. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.thac.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.thac.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.thac.cz.

4. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.thac.cz může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

5. Ochranné známky

Slovní ochranné známky a obrazové ochranné známky v podobě loga jsou ochranné nebo obchodní známky společnosti ThAC. Bez písemného svolení nesmíte tyto ani žádné jiné ochranné nebo obchodní známky ThAC používat.

6. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.thac.cz, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze ThAC. Podmínky a právní omezení používání internetových stránek www.thac.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.
Thimon Andros Consulting s.r.o.

Soukromí

ThAC pro ochranu soukromí on-line

Thimon Andros Consulting (ThAC) se zavazuje respektovat vaše soukromí on-line a uvědomuje si nutnost náležité ochrany a zacházení s vašimi veškerými osobními identifikačními údaji („osobní údaje“), které s námi sdílíte.

Osobními údaji rozumíme všechny informace, které lze použít k identifikaci jednotlivce, včetně (nikoli však pouze) jména a příjmení, adresy bydliště nebo jiné fyzické adresy, elektronické adresy nebo jiných kontaktních údajů, ať již soukromých nebo služebních. Obecně platí, že můžete navštívit naše webové stránky www.thac.cz, aniž byste nám sdělili svoji totožnost nebo poskytli jakékoli osobní údaje.

ThAC dodržuje veškeré platné právní normy ve světě, jejichž cílem je ochrana vašeho soukromí. Ačkoli se právní požadavky mohou v různých zemích lišit, hodláme se řídit principy uvedenými v těchto zásadách ochrany soukromí, a to i v případě, že v souladu s výše uvedeným přeneseme vaše osobní údaje z vaší země do zemí, které nevyžadují tak vysokou úroveň ochrany vašich osobních údajů. Jinými slovy: našim cílem je zajistit ochranu vašich osobních údajů bez ohledu na místo, kde jsou tyto osobní údaje shromažďovány, přenášeny nebo uchovávány.

Cookies

Některé naše webové stránky využívají „cookies“ a jiné technologie sledování. „Cookie“ je malý textový soubor, který lze použít například ke sběru informací o aktivitě na webovém serveru. Některé cookies a jiné technologie mohou sloužit k získání osobních údajů, které webový uživatel dříve poskytl. Většina webových prohlížečů umožňuje řídit zpracování cookies, včetně možnosti jejich povolení, zákazu nebo odstranění.

Většinu webových prohlížečů můžete nastavit tak, aby vás upozornily na příjem cookie, případně cookies zcela zablokovat. Mějte však na paměti, že pokud odstraníte nebo zablokujete cookies, budete muset opět zadat svůj původní ID uživatele a heslo, abyste získali přístup k určitým částem webového serveru, je-li to vyžadováno.

Technologie sledování mohou zaznamenávat informace, jako je internetová doména a názvy hostitelů, adresy IP, typy webových prohlížečů a operačních systémů, posloupnosti klepnutí myší nebo data a časy přístupu k našemu webovému serveru. Používání cookies a jiných technologií sledování nám umožňuje zdokonalovat náš webový server a zpříjemňovat vaši práci s ním. Při vyhodnocování trendů a statistik můžeme také analyzovat informace, které neobsahují vaše osobní údaje.

UPOZORNĚNÍ

V případě, že je požadována registrace osobních údajů na internetové prezentaci www.thac.cz společnosti ThAC, obdrží uživatel oznámení o účelu, které popisuje, proč jsou osobní údaje shromažďovány a že ThAC nepředá osobní údaje bez vašeho souhlasu jiným subjektům, které nejednají jejím jménem, s výjimkou případů, kdy takové předání vyžaduje zákon.

Volba

Máte právo volby, zda ThAC poskytnete osobní údaje či nikoli. Pokud se rozhodnete požadované osobní údaje neposkytnout, můžete i přesto navštívit webový server ThAC. Některé možnosti, nabídky a služby, které vyžadují naši interakci s vámi, vám však nemusí být přístupné.

Váš souhlas

Používáním tohoto webového serveru vyjadřujete svůj souhlas s našimi zásadami ochrany soukromí a se zpracováním osobních údajů ThAC pro výše uvedené účely, stejně jako pro účely uvedené tam, kde ThAC na webu osobní údaje shromažďuje. Pokud se tyto zásady ochrany soukromí změní, přijmeme veškerá vhodná opatření, abyste o těchto změnách byli informováni. Informace o všech změnách budou po přiměřenou dobu a s patřičným zvýrazněním vystaveny na našem webovém serveru.

ThAC respektuje vaše právo na ochranu soukromých informací. Osobní informace případně získané z registračního formuláře nebudou bez vašeho souhlasu předány jiným subjektům mimo ThAC. Osobní údaje budeme používat pro komunikaci s ohledem na zásady ochrany soukromí společnosti ThAC.